Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Έργα

  • «Διερεύνηση καινοτόμου διεργασίας διήθησης στραγγιδίων ΧΥΤΑ», Χρηματοδότηση: ΠΕΡΤΕΧ Α.Ε., 2015 – 2017, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Διερεύνηση της απόδοσης της μικροσχάρας σε διάφορα βιομηχανικά και δημοτικά συστήματα επεξεργασίας λυμάτων», Χρηματοδότηση: Pyxis  Water Systems, Inc., California, USA, 2013 – 2014, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού στην Σκιάθο», Χρηματοδότηση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σκιάθου, 2011 – 2012, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Παροχή τεχνικών συμβουλών για τη σύνταξη του Φακέλου επαναχρησιμοποίησης νερού στο Καμάρι Θήρας (Σαντορίνη)», Χρηματοδότηση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θήρας (ΔΕΥΑΘ), 2011 – 2013, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Αναερόβια οξείδωση αμμωνίας σε υγρά αστικά απόβλητα», Χρηματοδότηση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείο Κρήτης, 2011 – 2012, Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού στο Καμάρι Θήρας»,  Χρηματοδότηση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας, 2009 – 2011, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Διερεύνηση της διεργασίας Anammox σε προεπεξεργασμένα υγρά αστικά απόβλητα»,  Χρηματοδότηση: Micro Media Filtration, Inc., California, USA, 2009 – 2010, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Διερεύνηση της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης νερού στην Παροικία Πάρου»,  Χρηματοδότηση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου, 2008 – 2010, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας
  • «Εκτίμηση της μέσης κατανάλωσης νερού από τα Ελληνικά νοικοκυριά κατά την πρόπλυση ρούχων σε πλυντήρια», Χρηματοδότηση: Procter and Gamble Hellas Ltd., 2008 – 2010, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας