«Ερευνητικό έργο για την αξιοποίηση του βιοαερίου στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων (Ηράκλειο Κρήτης)», Χρηματοδότηση: Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), 2015 – 2017, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) και ο στόχος του αφορά την εκτίμηση του παραγόμενου βιοαερίου στο ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων, με την χρήση υπολογιστικών μοντέλων. Ο ΧΥΤΑ βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης, Η μελέτη περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για την ποσότητα των εισερχόμενων στερεών αποβλήτων και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, όπως δίκτυο συλλογής βιοαερίου, χώροι απόθεσης απορριμμάτων, στεγανοποίηση και αποστράγγιση των λεκανών απόθεσης, χώρος διάθεσης ιλύος από την ΕΕΛ Ηρακλείου, δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας κ.α.

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την υφιστάμενη κατάσταση τον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων και εκτίμησε  την  δυνατότητα  παραγωγής  ηλεκτρικής  ενέργειας  από το παραγόμενο  βιοαέριο.  Η μελέτη  εξετάζει μια σειρά παραγόντων οι οποίοι πιθανόν να ευθύνονται για τη μείωση της παραγωγής βιοαερίου, όπως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των στραγγιδίων (αλατότητα, υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και αμμωνίας) και η απόθεση δεματοποιημένων  και βιοξηραμένων ΑΣΑ στα κύτταρα, με μεγαλύτερο βαθμό συμπίεσης σε σχέση με τη συμπίεση που υπόκεινται τα ανεπεξέργαστα ΑΣΑ που εισέρχονται στο ΧΥΤΑ. Τέλος, στην έκθεση παρουσιάζεται η σύγκριση των διαφόρων διαθέσιμων τεχνολογιών παραγωγής  ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά και προτείνεται η πλέον προσφορότερη.