Το Εργαστήριο Σχεδιασμού Περιβαλλοντικών Διεργασιών παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς αλλά και σε επιχειρήσεις,  αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς. Διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και το επιστημονικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να παρέχει, με συνέπεια και ακρίβεια, τις ακόλουθες αναλύσεις και μελέτες: 

 • Προσδιορισμός Χημικών Χαρακτηριστικών Υγρών Αποβλήτων: BOD, COD, Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC), Ολικό Άζωτο, Αμμωνιακό Άζωτo, Νιτρικά, Νιτρώδη, Θειικά, Θειώδη, Φωσφορικά, Ορθοφωσφορικά, Μέταλλα (Cr, Pb, Cd, As, Zn, Cu, Fe, Ni κλπ), Πτητικά λιπαρά οξέα, κ.α.
 • Προσδιορισμός Φυσικών Χαρακτηριστικών Υγρών Αποβλήτων: Στερεά (Ολικά, Αιωρούμενα, Πτητικά, Διαλυμένα, Κολλοειδή), Θερμοκρασία, Αγωγιμότητα, Δυναμικό Redox, Διαλυμένο οξυγόνο, Θολερότητα, pH, Οσμή.
 • Προσδιορισμός Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης (HHV) Υγρών και Στερεών Καύσιμων Υλών
 • Ποιοτικός και Ποσοτικός Προσδιορισμός Βιοαερίου
 • Μελέτη Βελτιστοποίησης / Αναβάθμισης Υπερφορτωμένων ΕΕΛ
 • Σχεδιασμός Διεργασιών Επεξεργασίας Υγρών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων και Ενεργειακή Αξιοποίηση αυτών
 • Σχεδιασμός Διεργασιών Αξιοποίησης Βιοστερεών με Αναερόβια Χώνευση και Αεριοποίηση
 • Ανάλυση και Επεξεργασία Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ (προσδιορισμός φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών, δοκιμές προσρόφησης-έκπλυσης με ζεόλιθο ή άλλες ορυκτές ύλες)
 • Σχεδιασμός Περιβαλλοντικών Εγκαταστάσεων
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
 • Σχεδιασμός Διαδικασιών Ανάκτησης και Επαναχρησιμοποίησης Νερού
 • Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων Καλλιέργειας Μικροφυκών