Εξοπλισμός Φορητού Εργαστηρίου

 • Φασματοφωτόμετρο UV-Vis
 • Πολύμετρο μέτρησης pH, Διαλυμένου Οξυγόνου, Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Δυναμικού Οξειδοαναγωγής
 • Κλίβανος ξήρανσης
 • Πυριαντήριο
 • Εργαστηριακός ζυγός ακρίβειας
 • Σύστημα πολλαπλής διήθησης μέσω μεμβρανών
 • Θερμοστατικός θάλαμος – Ψυγειοκλίβανος επώασης
 • Στήλη απιονισμού νερού
 • Ψυγείο δειγμάτων
 • Εργαστηριακός απαγωγός
 • Παροχές πεπιεσμένου αέρα, κενού και υγραερίου
 • Δοχείο συλλογής αποβλήτων χωρητικότητας 100L