Εξοπλισμός Βιομηχανικής Κλίμακας

  • Μικροσχάρες
  • Χαλικοδιυλιστήρια
  • Αυτόματοι ψυχόμενοι δειγματολήπτες υγρών αποβλήτων
  • Μονάδα Αεριοποίησης - Ηλεκτροπαραγωγής

Δωρεά Ιδρύματος Bill & Melinda Gates

  • Συσκευή κλασμάτωσης αφρού