Εξοπλισμός Εργαστηρίου

 • Φασματόμετρο Οπτικής Εκπομπής Επαγωγικά συζευγμένου Πλάσματος (ICP-OES)
 • Αέριος χρωματογράφος GC-FID
 • Αέριος χρωματογράφος GC-TCD
 • Συσκευή εκχύλισης Soxhlet
 • Βιοαντιδραστήρες διαλείποντος έργου (κυλινδρικοί, επίπεδοι)
 • Θερμιδόμετρο
 • Φασματοφωτόμετρα UV-Vis
 • Πολύμετρα μέτρησης pH, Διαλυμένου Οξυγόνου, Ηλεκτρικής Αγωγιμότητας, Δυναμικού Οξειδοαναγωγής
 • Αναλυτής βιοαερίου (CH4, CO2, O2, H2S)
 • Αναλυτής Ολικού Οργανικού Άνθρακα (TOC)
 • Σύστημα πολλαπλής διήθησης μέσω μεμβρανών
 • Κλίβανοι ξήρανσης
 • Πυριαντήριο
 • Θερμοστατικός θάλαμος – Ψυγειοκλίβανος επώασης
 • Επωαστικός θάλαμος CO2
 • Εργαστηριακοί αναδευτήρες και ανακινητήρες
 • Σύστημα χώνευσης
 • Χαλικοδιυλιστήρια
 • Αντλίες υγρών (περισταλτικές, φυγοκεντρικές και διαφράγματος)
 • Περιστροφικός εξατμιστήρας
 • Εργαστηριακοί ζυγοί ακρίβειας
 • Συσκευή κροκίδωσης/συσσωμάτωσης (Jar test)
 • Κλίβανος υγρής αποστείρωσης