«Κανονιστικό Πλαίσιο Επαναχρησιμοποίησης Νερού», Χρηματοδότηση: Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, 2021 – Σήμερα, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας

Ο Καθηγητής Πέτρος Γκίκας, ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ανέλαβε τη σύνταξη του Κανονιστικού Πλαισίου για την Επαναχρησιμοποίηση Νερού, σε περιοχές ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Πρόκειται για τον πρώτο Κανονισμό Λειτουργίας των Έργων Επαναχρησιμοποίησης Νερού που θα υιοθετηθεί από Εταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευσης στην Ελλάδα, και ουσιαστικά θα λειτουργήσει και ως οδηγός για την δημιουργία των Κανονιστικών Πλαισίων Επαναχρησιμοποίησης Νερού και άλλων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο.

Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες. Η σχετική σύμβαση προβλέπει αρχικά, τη συγγραφή έκθεσης στην οποία θα συνοψίζονται:

  • Οι κανονισμοί που διέπουν την ποιότητα του ανακτημένου νερού σε διάφορες περιοχές του κόσμου.
  • Καταγραφή του νομικού πλαισίου επαναχρησιμοποίησης νερού στην Ελλάδα.
  • Οι κανονισμοί που διέπουν τα έργα ανάκτησης και τα δίκτυα διανομής νερού προς επαναχρησιμοποίηση, σε διάφορους οργανισμούς διαχείρισης υδάτων ύδρευσης.
  • Στοιχεία της τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζεται σε διάφορες περιοχές, σε σχέση με το ανακτημένο νερό.
  • Οι μέθοδοι απολύμανσης, σε σχέση και με τις επικρατούσες θερμοκρασίες περιβάλλοντος κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
  • Καταγραφή των τεχνολογιών παρακολούθησης της ποιότητας του ανακτημένου νερού.
  • Μεθοδολογίες διαχείρισης του ανακτημένου νερού κατά τις περιόδους που υπάρχει πλεόνασμα και δεν μπορεί να διατεθεί προς άμεση κατανάλωση (π.χ. κατά τους χειμερινούς μήνες).
  • Οι εμπειρίες από προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά καιρούς κατά την περίοδο αποδοχής της χρήσης ανακτημένου νερού από το κοινό και από διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, καθώς και οι τρόποι που αντιμετωπίστηκαν.

Ακολούθως, θα συνταχθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας των Διεργασιών Ανάκτησης και Επαναχρησιμοποίησης Νερού καθώς και των Συστημάτων Αποθήκευσης και Διανομής του Ανακτημένου Νερού, το οποίο θα λάβει αριθμό ΦΕΚ, και θα διέπει την λειτουργία της ΕΥΔΑΠ.