«Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών», LIFE B2E4SustWWTP (LIFE16 ENV/GR/000298), Συγχρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή & Πράσινο Ταμείο, 2017 – Σήμερα, Συντονιστής & Επιστημονικά Υπεύθυνος: Π. Γκίκας

Το LIFE B2E4sustainable-WWTP (www.biosolids2energy.eu) είναι ένα έργο επίδειξης που στοχεύει στην βελτίωση της απόδοσης του παρατεταμένου αερισμού σε Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και στην προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από τα απόβλητα των ΕΕΛ. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας καινοτόμας διαδικασίας για την αφαίρεση των στερεών πριν από τη δεξαμενή αερισμού, η οποία θα χαρακτηρίζεται από μειωμένες ενεργειακές απαιτήσεις. Επιπλέον, θα προταθεί η αξιοποίηση των παραγόμενων βιοστερεών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μέσω της αεριοποίησης), μειώνοντας έτσι περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και κατά συνέπεια τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια θα είναι επαρκής ώστε να λειτουργεί αυτοσυντηρούμενα όλη η μονάδα.

Οι στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής:

 • Βελτίωση της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης απόδοσης των υφιστάμενων ΕΕΛ παρατεταμένου αερισμού.
 • Επίτευξη της συνολική ενεργειακής αυτονομίας στην πιλοτική μονάδα επεξεργασίας.
 • Βελτίωση απόδοσης των εκροών των ΕΕΛ λόγω της εκ των προτέρων απομάκρυνσης μεγάλης ποσότητας TSS και BOD.
 • Μείωση ενεργειακών απαιτήσεων των υφιστάμενων ΕΕΛ παρατεταμένου αερισμού.
 • Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διαχείριση της ιλύος με την εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος επεξεργασίας ιλύος που μετατρέπει την ιλύ σε ενέργεια και ελάχιστα στερεά αδρανή απόβλητα.
 • Μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου λόγω της σημαντικής μείωσης των ενεργειακών απαιτήσεων της διαδικασίας σε συνδυασμό με την ανάκτηση της πράσινης ενέργειας από τα βιοστερεά μέσω της αεριοποίησης.
 • Αφαίρεση έως και 60% των TSS σε πολύ πρώιμο στάδιο πριν από την δεξαμενή αερισμού.
 • Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω αεριοποίησης 100% οργανικού άνθρακα από βιοστερεά, με παράλληλη παραγωγή αποστειρωμένων στερεών απορριμμάτων μικρού όγκου.
 • Απόδειξη σκοπιμότητας αποφυγής διάθεσης της ιλύος σε μικρές και μεσαίες ΕΕΛ.
 • Ενσωμάτωση της αξιολόγησης του κύκλου ζωής και των περιβαλλοντικών κινδύνων και συμβολή σε νέες μεθόδους επεξεργασίας λυμάτων.
 • Παραγωγή νέων, φιλικών προς το περιβάλλον, μεθόδων για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
 • Προώθηση της νέας διαδικασίας στους δήμους, στις βιομηχανίες ύδρευσης και σε επενδυτές εντός Ευρώπης.
 • Δυνατότητα εφαρμογής της τεχνολογίας σε άλλες ευρωπαϊκές περιοχές, για χρήση σε αστικά & βιομηχανικά λύματα.