«Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών», CO2-BioProducts, www.co2-bioproducts.gr, Χρηματοδότηση: ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ, ΕΠΑνΕΚ, 2018 – Σήμερα, Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ν. Καλογεράκης

Η βιομάζα μικροφυκών αποτελεί βασική ανανεώσιμη πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλαπλών βιοπροϊόντων, στα πλαίσια των βιοδιυλιστηρίων 3ης γενιάς. Η προσέγγιση αυτή θα μπορούσε να έχει μεγάλο θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, εάν πραγματοποιηθεί με παράλληλη δέσμευση και μετατροπή σημαντικών ποσοτήτων CO2 από αέρια απόβλητα.

Ως κεντρικός στόχος του έργου CO2-BioProducts ορίζεται η παραγωγή βιοπροϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της μετατροπής του διαθέσιμου CO2 από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας επιλεγμένα είδη μικροφυκών. Η προτεινόμενη τεχνολογία αναπτύσσεται με σκοπό την ανάκτηση από τη βιομάζα μικροφυκών βιοενεργών συστατικών (π.χ., φυκοκυανίνη, καροτένιο, βιταμίνες) με εφαρμογές σε καλλυντικά προϊόντα, ως συστατικά υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς και την πλήρη εκμετάλλευση της υπολειπόμενης βιομάζας (με υψηλό περιεχόμενο σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά οξέα) ως πρόσθετο ζωικής διατροφής. Η ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής διπλού στόχου (κερδοφόρα παραγωγή και ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα) είναι η θεμελιώδης αρχή που εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες, με σαφή σκοπό τη διασφάλιση της αειφόρου λειτουργίας της αλυσίδας αξίας.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου συνοψίζονται ως εξής:

  • Επιλογή και βελτιστοποίηση κατάλληλων στελεχών μικροφυκών δίνοντας έμφαση σε στελέχη που βρίσκουν ήδη βιομηχανική εφαρμογή και αξιολογώντας τα διαθέσιμα στελέχη από δύο ελληνικές συλλογές, με τελικό στόχο τη βελτιστοποίηση των καταλληλότερων στελεχών. Σημαντικό κριτήριο επιλογής αποτελεί η ανοχή των στελεχών στα αέρια μίγματα CO2 και στην πιθανή παρουσία άλλων αερίων ρύπων ή/και σωματιδίων, ταυτόχρονα με την παρουσία διαφορετικών ομάδων κυανοτοξινών στη βιομάζα.
  • Βελτιστοποίηση και κλιμάκωση διατάξεων φωτό-βιοαντιδραστήρων (PBR) για τη μεγιστοποίηση της βιομετατροπής του CO2, της αξιοποίησης της φωτεινής ενέργειας και του ρυθμού παραγωγής βιομάζας, καθώς και την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής.
  • Έλεγχος του περιεχόμενου της βιομάζας, πραγματοποιώντας εντοπισμό, μέσω στατιστικού σχεδιασμού, των συνθηκών και λειτουργικών παραμέτρων που ευνοούν τη μεγιστοποίηση του περιεχόμενου της βιομάζας στα στοχευμένα βιοενεργά συστατικά και βιοχημικά προϊόντα.
  • Βελτιστοποίηση μεθόδων ανάκτησης, μέσω της ελαχιστοποίησης των οικονομικών και ενεργειακών απαιτήσεων των σταδίων διαχωρισμού της βιομάζας και ανάκτησης των βιοενεργών συστατικών, εφαρμόζοντας καινοτόμες διεργασίες πρωτογενούς (καθηλωμένα κύτταρα) και δευτερογενούς (ενζυμικές διεργασίες κλασμάτωσης) επεξεργασίας.
  • Ποσοτικός και ποιοτικός χαρακτηρισμός της βιομάζας και των ανακτημένων βιοπροϊόντων, με βάση στοχευμένες εφαρμογές: βιοενεργή δράση ως καλλυντικά προϊόντα, διατροφική αξία, κλπ.
  • Μελέτη κλιμάκωσης της ολοκληρωμένης διεργασίας, μέσω δυναμικής αξιοποίησης των βελτιστοποιημένων διεργασιών σε βιομηχανικό επίπεδο. Επιπλέον, στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας μηδενικών αποβλήτων, πραγματοποιείται εκμετάλλευση του συνόλου της βιομάζας, καθώς και χρήσιμων εξωκυτταρικών συστατικών.
  • Ανάλυση αειφορίας της ολοκληρωμένης αλυσίδας αξίας και αξιολόγηση της με βάση κατάλληλες μελέτες τεχνικό-οικονομικής ανάλυσης και ανάλυσης κύκλου ζωής, με σκοπό τον εντοπισμό επιπρόσθετων σημείων βελτιστοποίησης από οικονομική, ενεργειακή και περιβαλλοντική σκοπιά. Τέλος, καταστρώνεται και επιχειρηματικό σχέδιο για την εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων.

ERROR: Content Element with uid "49964" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!

ERROR: Content Element with uid "49978" and type "gridelements_pi1" has no rendering definition!