Διδακτορικές Διατριβές

  • Μακάρογλου Γεώργιος, «Βελτιστοποίηση διεργασιών ανάπτυξης και διαχωρισμού μικροφυκών για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας», Υπό εξέλιξη
  • Μάναλη Ανθούλα, «Αξιοποίηση βιοστερεών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό των μεθόδων μικροκοσκίνισης - αεριοποίησης», Υπό εξέλιξη